Tag : zakazy dowodowe

O zakazach dowodowych

            Zakazy dowodowe są niezwykle ważne w kontekście wprowadzania dowodów do procesu oraz posługiwania się nimi w całym procesie dedukowania i wyciągania wniosków podczas rozprawy, która ma za zadanie ustalić stan faktyczny i ukazać prawdę oraz, co niezwykle istotne, ukarać sprawców danego czynu. Dlatego warto wiedzieć jakie zakazy dowodowe występują oraz kiedy mogą być zastosowane.

Inicjatywa dowodowa

            Jeśli chodzi o sposób, w jaki wprowadza się dowód do procesu to może on przybierać różne postaci. Natomiast pewne jest, że inicjatywę, a więc i prawo do zgłaszania wprowadzenia dowodu do procesu sądowego mają nie tylko organy prowadzące, a więc sąd, ale także osoby uczestniczące w postępowaniu, a więc strony – prokuratura oraz oskarżony wraz z obrońcą. Warto jednak podkreślić, że za każdym razem to sąd decyduje o wprowadzeniu dowodu do rozprawy, a więc może to uczynić albo z urzędu, albo na wniosek którejś ze stron.

Zakaz dowodowy

            Zakazy dowodowe to normy prawne, które zabraniają przeprowadzenia dowodu w danej sprawie z określonych z góry warunków. Zakazy dowodowe i wprowadzania takowych do rozpraw są podyktowane między innymi ochroną godności i wolności człowieka czy obroną tajemnicy państwowej, zawodowej czy osób blisko spokrewnionych z oskarżonym. Wśród zakazów dowodowych możemy wymienić między innymi zakazy zupełne, które zakazują przeprowadzenia dowodu na jakąkolwiek okoliczność oraz zakazy niezupełne, które wydają takie zabronienie na daną okoliczność.

Zakazy zupełne

            Do zakazów zupełnych należą między innymi zasada niesądzenia jednej osoby za to samo ponownie, nie występowania przeciwko wyrokom konstytuowanego ustalenia innych organów sądowych czy  zakaz dotyczący dowodzenia czegokolwiek, co mogłoby wpłynąć na ujawnienie okoliczności powołania przez sąd świadka koronnego.

Zakazy niezupełne bezwzględne

            To takie zakazy, które nie mogą być uchylone. Tutaj mamy np. do czynienia z sytuacją niemożności przesłuchiwania niektórych osób, np. księdza na okoliczność tego, czego dowiedział się podczas spowiedzi, co jest zagwarantowaniem obywatelom swobody wyznawania religii. Często w ich skład wchodzą także zakazy wymuszane na świadku w sposób niezgodny z prawem podczas przesłuchania.

Dowiedz się więcej na:

Zakazy niezupełne względne

            To takie zakazy, które odnoszą się do danej osoby tylko w części. Chodzi tu między innymi o odmowę składania zeznań przez osoby bliskie oskarżonemu, jednak tylko takie, które przewiduje ustawa. Tymczasem można przesłuchiwać osoby niebędące już od jakiegoś czasu w związku z oskarżonym, mimo że w czasie popełnienia przez niego przestępstwa były one związane z oskarżonym. Tak samo jest w przypadku przesłuchiwania osób objętych tajemnicą zawodową, chyba że odpowiednie władze zezwolą na jej zdjęcie z osoby odpowiadającej.

            Kategoria zakazów dowodowych jest oczywiście dużo bardziej bogata i aby ją omówić należałoby się nad nią pochylić dużo bardziej, jednak ważne jest, aby umiejętnie korzystać z przysługującego prawa i wykorzystywać zakazy dowodowe na korzyść.