Porady prawne

kawa

Prawo jest jedną z tych dziedzin, z którą pomimo tego, że większość osób spotyka się na co dzień, to i tak nie do końca ją rozumie. W takich kwestiach warto więc zasięgnąć porady specjalistów, którymi w tym przypadku, są prawnicy. Ich doświadczenie i wiedza zdobyta, zarówno w czasie studiów, jak i późniejszych praktyk w kancelariach, pozwalają na dokładne zapoznanie się z konkretną sytuacją. Efektem pomocy wykwalifikowanego prawnika będą więc profesjonalne porady, dzięki którym udaje się uniknąć konfliktu z prawem.

(więcej…)

Prawo administracyjne – definicja

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwowymi oraz pomiędzy państwem a obywatelami. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze cechy charakterystyczne prawa administracyjnego. Zapraszamy do lektury!

Historia prawa administracyjnego 

Historia prawa administracyjnego (https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-administracyjne/) sięga końca XVIII wieku i jest związana z rewolucją francuską oraz z rozwojem prawa publicznego, który miał miejsce w państwach absolutyzmu oświeconego. Wszystkie te państwa bardzo dokładnie określały zasady i normy dotyczące życia społecznego. 

Prawo administracyjne – definicja 

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa, która obejmuje zespół norm generalnie-abstrakcyjnych, które posiadają charakter materialny o mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym. Regulują one sytuacją prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Wśród podstawowych cech charakterystycznych prawa administracyjnego wyróżnia się między innymi możliwość użycia środków przymusu państwowego w celu jego wyegzekwowania. 

Normy prawa administracyjnego mogą oddziaływać bezpośrednio oraz pośrednio. Bezpośrednio oddziałują przez ustanawianie w nich uprawnień obowiązków oraz uprawnień, których realizowanie podlega kontroli organów administracji państwowej. Oddziaływanie pośrednie ma miejsce za sprawą stosowanie norm za pomocą decyzji administracyjnych poszczególnych organów. 

Rodzaje prawa administracyjnego w Polsce 

Prawo administracyjne w naszym kraju dzieli się na kilka obszarów. Są one następujące:

  • prawo administracyjne procesowe – jest to prawo określające wytyczne dotyczące przeprowadzania postępowania administracyjnego
  • prawo administracyjne materialne – określa prawa oraz obowiązki obywateli oraz wszystkich organów administracji państwowej, 
  • prawo administracyjne ustrojowe – reguluje strukturę oraz zasady działania polskiej administracji. 

Ponadto, można wyodrębnić jeszcze prawo urzędnicze – dotyczy ono statusu funkcjonariuszy publicznych, czyli urzędników państwowych. 

Autor: Adwokat Michał Kaliszewski


Jak zostać sędzią?

glowa

Jednym z zawodów zaufania publicznego jest sędzia. Droga do jego piastowania jest jednak długa i nie obejmuje ona wyłącznie studiów prawniczych. Warto wiedzieć, co należy zrobić, aby móc zostać sędzią.

(więcej…)

Aspekty prawne w przestępczości zorganizowanej

Spotykając się z frazą – „przestępczość zorganizowana” nie sposób nie słyszeć w tle motywu muzycznego z „Ojca Chrzestnego”. Jeden z najlepszych filmów w dziejach kinematografii nie tylko zrewolucjonizował kino, ale także ukazał od zakulisowej strony bandytyzm, któremu nie brak polotu i brutalności.

Mafia, układ, bezwzględność…

            Wszystko to splata się każdego dnia, ale niekoniecznie na naszych oczach. Żeby spróbować sobie wyobrazić w jaki sposób działają owe mechanizmy należałoby się przenieść do Polski lat 90’. Wówczas mieliśmy do czynienia z prawdziwym rozkwitem przestępczości zorganizowanej, choć niektórzy twierdzą, że słowo „mafia” jest w tym przypadku sporym nadużyciem.

            Uważa tak jeden z największych – w tamtym czasie gangsterów, który był związany z mafią pruszkowską. W jednym z wywiadów podkreślał on, że jeśli ową organizację określać mianem mafii, to jest to tak zwana mafia trzepakowa. Tego rodzaju ironizowanie jest dalece przesadzone, bowiem występki poszczególnych członków organizacji wielokroć były bezwzględne, ażeby nie powiedzieć bestialskie. O działania bandytów postanowiliśmy zapytać świadka tego rodzaju zdarzeń, który postanowił pozostać anonimowy.

„Lata 90’ w Polsce to czas reformacji, czyli okres w którym każdy szukał swego miejsca. Bandyterka była łatwym i szybkim łupem. Szybki łup, duży zysk – tak działały ówczesne organizacje związane z przestępczością. Niektóre dopuszczały się czynów patologicznych. Obcinanie palców w celu uzyskania okupu podczas porwania, czy egzekucje maszynowymi karabinami, a nawet podkładanie zdalnych bomb – tego typu procedery w pewnym momencie stały się porządkiem dziennym…”

Jak radzić sobie z przestępczością?

 Zapytaliśmy o to kancelarie adwokackie. Aby radzić sobie z szeroką skalą przestępczości zorganizowanej należało zmienić przepisy prawa. To właśnie z prawnej definicji wynika, iż przestępczością zorganizowaną nazywamy zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej. Szkopuł tu, że owego zjawiska nie da się ściśle ograniczyć ze stanem faktycznym przestępstwa. Tytułowy termin obejmuje zbiór poszczególnych przestępstw i posiada złożoną formę aspołecznych zachowań. Aspekty prawne dotyczące przestępczości zorganizowanej posiadają swoje odwołania zarówno w prawie krajowym (kodeks karny), jak i w prawie międzynarodowym.

Tradycje związane z przestępczością zorganizowaną są głęboko zakorzenione w wielu krajach. Oto najbardziej popularne przykłady :

– Meksyk (kartele narkotykowe)

– Włochy (mafie zakorzenione w kręgach rodzinnych)

– Stany Zjednoczone (uliczne gangi)

– Japonia (Yakuza – największa grupa zorganizowana w skali globu)


Co należy wiedzieć o postępowaniu cywilnym?

układanka

            Zgodnie z polskim prawem, postępowanie cywilne obejmuje prawdopodobnie największy zbiór zagadnień, norm, procedur oraz instytucji biorących w nim udział. Wydawać by się mogło, że problematyka postępowań cywilnych może nam się nie przydać w życiu codziennym, jednak wielu z nas może stanąć przed koniecznością udziału w takim postępowaniu.

(więcej…)

Wprowadzenie dowodów do procesu

biblioteka

            Proces karny opierać się ma na zasadzie prawdy materialnej, a więc ustalenia faktyczne muszą decydować o ostatecznym rozstrzygnięciu procesu i o sprawiedliwym wyroku. Ważnym elementem jest więc dowodzenie, a zatem wprowadzanie dowodów do materiału sądowego, na podstawie których sąd może rozstrzygać o winie. Jak można tego dokonywać?

(więcej…)

Seryjni mordercy w Polsce

W poprzedniej części artykułu przedstawiliśmy sylwetki trójki seryjnych morderców – Pawła Tuchlina, Karola Kota oraz Joachima Knychały. W trakcie opisu uwzględniliśmy również ich metody działania, które wbrew pozorom nosiły podobne znamiona. W dzisiejszym artykule pochylimy się nad trzema kolejnymi zwyrodnialcami, którzy przeszli do niechlubnej historii rodzimej kryminalistyki.

(więcej…)

Warianty spółek kapitałowych oraz ich charakterystyka – Część 2

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy popularne warianty spółek kapitałowych pokrótce je charakteryzując.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest wyjątkowo specyficzną formą spółki kapitałowej. Ów rodzaj służy wyłącznie do wykonywania tzw. zawodów wolnych. Z racji owej przynależności posiada ona wiele ograniczeń,a jednym z ważniejszych jest fakt, iż założyć mogą ją tylko osoby fizyczne,które pod względem prawa nie posiadają działalności gospodarczej. W tym przypadku mechanizm regulacji prawnych jest podobny do spółki jawnej, bowiem spółka partnerska znajduje swe przepisy prawa w Kodeksie Spółek Handlowych. Z owych przepisów warto odnotować prawny przymus umiejscowienia w nazwie firmy przynajmniej jednego nazwiska partnera. Zabieg ten można zauważyć na podstawie kancelarii adwokackich, które w swych nazwał posługują się powszechnym schematem – „Kowalski i Partnerzy”. W przeciwieństwie do spółek wymienionych w poprzedniej części artykułu współwłaściciele ponoszą odpowiedzialność zbiorową,czyli odpowiadają solidarnie całym swym majątkiem wyłącznie za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem zawodu wolnego. W praktyce dotyczy to przede wszystkim kredytów oraz pożyczek zaciąganych przez spółkę partnerską.

Spółka komandytowa

Ten rodzaj spółki uznawany jest za najkorzystniejszą formę współdziałania podmiotów o kapitale zróżnicowanym.Ważnym walorem spółki komandytowej jest jej elastyczność, czyli innymi słowy komfortowe ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki wespół z prowadzeniem jej spraw. Celem powstania owego rodzaju spółki było uregulowanie kwestii podatkowych. Jeśli chodzi o przepisy prawne dotyczące tego rodzaju spółki kapitałowej, to mówi o nich ustawa z dnia 15 września 2000 roku KSH. Największą zaletą spółki komandytowej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe spółki. Poszczególni wspólnicy odpowiadają wyłącznie w momencie przekroczenie górnej granicy kwoty ustalonej w umowie.

Spółka Z.O.O

Jedna z najpopularniejszych spółek kapitałowych. Możliwość utworzenia tego rodzaju spółki dotyczy jednego,bądź większej liczby podmiotów. Podobnie jak w przypadku poprzednich rodzajów spółek, przepisy dotyczące jej funkcjonowania reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Za finansowe zobowiązania spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele, zaś wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji wyłącznie z majątku spółki i wyłącznie do wysokości kapitału zakładowego określonego umową. Umowa pomiędzy wspólnikami ma natomiast formę aktu notarialnego, co odróżnia ów rodzaj od pozostałych spółek kapitałowych. W konsekwencji oznacza to wyższe koszta utrzymania, przyda tu się też kancelaria które pomoże w sprawach formalnych. Kosztowna jest również kompleksowa księgowość dotycząca owego rodzaju spółki. Ciekawostkę stanowi fakt, że w spółkach o ograniczonej odpowiedzialności prezesa zarządu powołuje oraz odwołuje właśnie zarząd. Owa forma powstała w celu eliminacji odpowiedzialności majątkowej wspólników oraz ograniczenia odpowiedzialności majątkowej spółki.


O zakazach dowodowych

            Zakazy dowodowe są niezwykle ważne w kontekście wprowadzania dowodów do procesu oraz posługiwania się nimi w całym procesie dedukowania i wyciągania wniosków podczas rozprawy, która ma za zadanie ustalić stan faktyczny i ukazać prawdę oraz, co niezwykle istotne, ukarać sprawców danego czynu. Dlatego warto wiedzieć jakie zakazy dowodowe występują oraz kiedy mogą być zastosowane.

Inicjatywa dowodowa

            Jeśli chodzi o sposób, w jaki wprowadza się dowód do procesu to może on przybierać różne postaci. Natomiast pewne jest, że inicjatywę, a więc i prawo do zgłaszania wprowadzenia dowodu do procesu sądowego mają nie tylko organy prowadzące, a więc sąd, ale także osoby uczestniczące w postępowaniu, a więc strony – prokuratura oraz oskarżony wraz z obrońcą. Warto jednak podkreślić, że za każdym razem to sąd decyduje o wprowadzeniu dowodu do rozprawy, a więc może to uczynić albo z urzędu, albo na wniosek którejś ze stron.

Zakaz dowodowy

            Zakazy dowodowe to normy prawne, które zabraniają przeprowadzenia dowodu w danej sprawie z określonych z góry warunków. Zakazy dowodowe i wprowadzania takowych do rozpraw są podyktowane między innymi ochroną godności i wolności człowieka czy obroną tajemnicy państwowej, zawodowej czy osób blisko spokrewnionych z oskarżonym. Wśród zakazów dowodowych możemy wymienić między innymi zakazy zupełne, które zakazują przeprowadzenia dowodu na jakąkolwiek okoliczność oraz zakazy niezupełne, które wydają takie zabronienie na daną okoliczność.

Zakazy zupełne

            Do zakazów zupełnych należą między innymi zasada niesądzenia jednej osoby za to samo ponownie, nie występowania przeciwko wyrokom konstytuowanego ustalenia innych organów sądowych czy  zakaz dotyczący dowodzenia czegokolwiek, co mogłoby wpłynąć na ujawnienie okoliczności powołania przez sąd świadka koronnego.

Zakazy niezupełne bezwzględne

            To takie zakazy, które nie mogą być uchylone. Tutaj mamy np. do czynienia z sytuacją niemożności przesłuchiwania niektórych osób, np. księdza na okoliczność tego, czego dowiedział się podczas spowiedzi, co jest zagwarantowaniem obywatelom swobody wyznawania religii. Często w ich skład wchodzą także zakazy wymuszane na świadku w sposób niezgodny z prawem podczas przesłuchania.

Dowiedz się więcej na:

Zakazy niezupełne względne

            To takie zakazy, które odnoszą się do danej osoby tylko w części. Chodzi tu między innymi o odmowę składania zeznań przez osoby bliskie oskarżonemu, jednak tylko takie, które przewiduje ustawa. Tymczasem można przesłuchiwać osoby niebędące już od jakiegoś czasu w związku z oskarżonym, mimo że w czasie popełnienia przez niego przestępstwa były one związane z oskarżonym. Tak samo jest w przypadku przesłuchiwania osób objętych tajemnicą zawodową, chyba że odpowiednie władze zezwolą na jej zdjęcie z osoby odpowiadającej.

            Kategoria zakazów dowodowych jest oczywiście dużo bardziej bogata i aby ją omówić należałoby się nad nią pochylić dużo bardziej, jednak ważne jest, aby umiejętnie korzystać z przysługującego prawa i wykorzystywać zakazy dowodowe na korzyść.


Przewożenie dziecka w foteliku – co warto wiedzieć?

Fotelik samochodowy dla dzieci to niezwykle ważne wyposażenie auta, które zapewnia bezpieczeństwo podczas wypadków i stłuczek. Odpowiednia jakość skutecznie ochroni dziecko w trakcie nieprzewidzianych sytuacji. Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku spoczywa na rodzicach i prawnych opiekunach, a nie dopilnowanie tego może skutkować karą grzywny.

Prawo o dziecięcym foteliku samochodowym

Jeszcze do niedawna według prawa w foteliku miały obowiązek jeździć dzieci do 14 roku życia lub takie, które osiągnęły powyżej 150 cm wzrostu. W 2018 roku weszła nowelizacja tej ustawy, która wprowadziła bardzo poważną zmianę. Jeśli dziecko nie osiągnie wzrostu powyżej 150 cm, będzie musiało jeździć w foteliku do ukończenia 18. roku życia. I odwrotnie – jeśli Twoje dziecko w wieku 12 lat mierzy więcej niż 150 cm, może być przewożone bez fotelika. Obowiązek przewożenia dziecka dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób, które maja co najmniej cztery koła (określane są symbolem M) oraz pojazdy samochodowe, które mają więcej niż osiem miejsc (kategoria M1). W nowelizacji ustawy Prawa o ruchu drogowym wskazane są również pojazdy opisane kategoriami N1, N2 i N3. Są to samochody przewożące ładunki.

Jaki fotelik wybrać?

Według polskiego prawa fotelik musi spełniać wymogi, które zostały określone w regulaminach EKG ONZ (Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych) oraz przepisach Unii Europejskiej.

Fotelik musi być odpowiednio dostosowany do wagi i wzrostu dziecka. Istnieje pięć grup, na które dzielą się foteliki:

  • Grupy 0 i 0+ – dla dzieci do 13 kg.
  • Grupa I – dla dzieci od 9 do 18 kg.
  • Grupa II – dla dzieci od 15 do 36 kg.
  • Grupa III – dla dzieci od 22 do 36 kg.

Należy pamiętać, że wiek dziecka nie ma w tej kwestii znaczenia i wyłącznie waga i wzrost powinny być wyznacznikiem. W niektórych przypadkach zdarza się jednak tak, że dziecko nie musi jechać w foteliku i ma to miejsce wtedy, kiedy dziecku mierzącemu więcej niż 135 cm przez wzgląd na masę fotelik nie zapewnia bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie, może przynieść negatywne skutki. Należy jednak pamiętać, że tek przewożone dziecko musi być zapięte pasami.

Zajrzyj też na stronę firmy: Comparic

Cechy dobrego fotelika

Prawo ruchu drogowego reguluje pewne zakazy dotyczące przewożenia dziecka, jednak w kwestii samego fotelika pozostawia rodzicom i opiekunom prawnym dużą dowolność. Wiele kampanii jednak nawołuje, by dziecko jak najdłużej przewozić tyłem do kierunku jazdy. Specjalne foteliki z systemem Isofix pozwala zamontować w ten sposób fotelik w dużo łatwiejszy i szybszy sposób. Konieczne jest zwrócenie uwagi na to, jak wybrany model fotelika wypadł w tzw. crash testach. Oprócz możliwości przewożenia dziecka tyłem, fotelik powinien mieć solidną konstrukcję, wykonaną z wysokiej jakości plastiku oraz materiałów. Oprócz bezpieczeństwa konieczne jest  również zapewnienie wygody i komfortu podczas jazdy. Fotelik powinien mieć regulowany zagłówek i podłokietniki, dzięki czemu będzie mógł być wykorzystany przez dłuższy czas.

Przy współpracy z http://torun-adwokat.com/ .